2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3172   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Niyom Wongpongkham 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577220001-3  น.ส. ผการัตน์ เต็มเปี่ยม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 182/2558 ลว 14 ตุลาคม 2558  
577220003-9  น.ส. บุษบา คนยงค์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 186/2559 ลว 12 พฤษภาคม 2559  
577220011-0  นาย ภานุพงศ์ ธนะโคตร  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 88/2558 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558  
577220025-9  นาง ณฐญา มังคละคีรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 89/2558 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558  
587220027-6  นาง วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 231/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559  
587220002-2  นาย ภักดี ต่วนศิริ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 235/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559  
557220010-0  น.ส. เยาวลักษณ์ เชื้อทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ ที่ 120/2557 ลว.25/8/57  
597220003-1  นาย บัญชา ควรสมาคม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 221/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559  
577220012-8  น.ส. มัณฑนา ทองสุพล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 185/2558 ลว.14 ตุลาคม 2558  
587220006-4  ว่าที่ พ.ต. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 238/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559  
587220007-2  น.ส. คุณากร สายลวดคำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 236/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559  
587220013-7  น.ส. ลัดดาวัลย์ สีพาชัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 237/2559 ลว.3 ตุลาคม 2559  
557220001-1  นาย กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 114/2557 ลว.25/8/57  
557220004-5  นาง โสภา หนูแดง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 116/2557 ลว.25/8/57  
รวมทั้งหมด 14 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577220010-2  น.ส. พรพรรณ พุทธเสน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ 183/2558 ลว 14 ตค.2558  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   15   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Naga Arts in Luang Prabang : Allegory and Symbolism 
ชื่อวารสาร European Journal of Scientific Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร European Journal of Scientific Research © FRDN Incorporated, United Kingdom. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 August 2015 
ปีที่ 133  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ