2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4358   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Bundit Tengjaroenkul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อายุรศาสตร์  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595180003-8  นาย นิคม ศรีกะชา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 147/2560 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
597180001-6  น.ส. นันทิตา รักษาชาติ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 132/2559 ลงวันที่ 9 ส.ค. 59  
607180003-3  นาย กัณวีร์ สว่างเนตร  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 173/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597020065-3  น.ส. อุไรวรรณ ภูนาพลอย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 262/2560 ลว 31 มี.ค.2560  
595020105-3  นาย ฉัตรพงษ์ คำเลิศ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 541/2560 ลว 21 ก.ค.2560  
595020107-9  น.ส. เมทินี อินทุยศ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 542/2560 ลว 21 ก.ค.2560  
567030012-5  นาย ศิริศักดิ์ ตาลป้อง  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 582/2560 ลว 27/11/2560  
607020004-4  นาย สุธีร์ ช่อวงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 905/2560 ลว 1 พ.ย. 2560  
607020028-0  ว่าที่ ร.ต. ภัทรวิทย์ ปรุงเรณู  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 906/2560 ลว 1 พ.ย. 2560  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเสริมน้ำมันมะพร้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก สัณฐานวิทยาของลำไส้ และจำนวนโอโอซิสต์เชื้อบิดในไก่เนื้อ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-มี.ค.2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการเสริมน้ำมันมะพร้าวร่วมกับขมิ้นชันในอาหารต่อจำนวนโอโอซีสต์เชื้อบิด สมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และสัณฐานวิทยาของลำไส้ในไก่เนื้อ 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร (Khon Kean Agriculture Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-มี.ค.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Coconut Oil Supplementation in Diet on Performance, Carcass Quality and Coccidia Control in Broilers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 17th AAAP (Asian-Australasian Association of Animal Production Societies) Animal Science Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
สถานที่จัดประชุม Fukuoka, Japan  จังหวัด/รัฐ Fukuoka, Japan 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 112-116  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Combination of Coconut Oil and Turmeric Powder Supplementation inDiets on Performance, Carcass and Coccidia Control in Broilers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม 17th AAAP Animal Science Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian-Australasian Association of Animal Production Societies 
สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University  จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 117-120  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper