2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3678   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. สุดา วรรณประสาท  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. suda Vannaprasaht 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070007-9  น.ส. สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1382/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561  
567070028-6  น.ส. สุธิดา บุญสม  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 334/2558 ลว 18 กพ 58  
585070031-5  น.ส. ทิฆัมพร อารีสินพิทักษ์  คณะแพทยศาสตร์  เภสัชวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1301/2559 ลว 28 กรกฎาคม 2559  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Effect of Cytidine Deaminase Polymorphisms on Hematotoxicity in Thai Cancer Patients Treated with Gemcitabine-based Chemotherapy 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (Srinagarind Medical Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 0857-3123  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 September 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่ 31 
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 105-108  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ