2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3505   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Marisa Krairiksh 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575060010-8  นาง ชิโรชา สิริพรตันติกุล  คณะพยาบาลศาสตร์  ทุกภาควิชา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 372/2558 ลว.24 ธ.ค.58  
565060050-5  นาง สุภานัน ชวนพิมาย  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
565060001-8  น.ส. รชยา เรืองช่อ  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
565060045-8  ร.อ.หญิง นิภาวรรณ ยวงวิภักดิ์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
575060079-2  น.ส. นฤมล ฮามพิทักษ์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 145/2559 ลว.26 ธ.ค.59  
585060002-8  นาง จิระนันท์ ภูสมตา  คณะพยาบาลศาสตร์  ทุกภาควิชา  ปริญญาโท ภาคปกติ    ที่383/2559 ลว.28 ธ.ค.59  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน