2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4330   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Rungreung Lertsirivorakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีธรณี  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Groundwater     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585160016-0  น.ส. ปราณี รักษาบุญ  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
597160002-6  Mrs. LE THI THUY VAN  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีธรณี  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
555160042-6  น.ส. ศิริพร ศรีภูธร  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีธรณี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
565160024-9  น.ส. กนกพร พิมพศักดิ์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีธรณี  ปริญญาโท ภาคปกติ   
575160011-9  น.ส. รมย์ยุพา หนูน้ำคำ  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีธรณี  ปริญญาโท ภาคปกติ  Marcia K. Schulmeister เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
585160002-1  นาย สุวิชชา ชูรัตน์  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน