2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3473   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Khanitta Nuntaboot 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
557060003-7  นาง นิศาชล บุบผา  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 377/2556  
557060005-3  น.ส. อัมราภรณ์ ภู่ระย้า  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 377/2556  
567060006-2  น.ส. ศรินรัตน์ จันทพิมพ์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
557060001-1  นาง อรุณณี ใจเที่ยง  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
557060014-2  นาง ขวัญสุดา บุญทศ  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
547060007-8  นาย วรนาถ พรหมศวร  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
547060011-7  นาย สมชาย ชัยจันทร์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  ที่ 186/2556  
547060010-9  นาง สมคิด สันวิจิตร  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
567060007-0  น.ส. กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 254/2558 ลว.5 ส.ค.58  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในบริบทระบบการดูแลปฐมภูมิประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาล 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 เมษายน 2559 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน ก.ค.-ก.ย. 2559  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Chronic Renal Failure : “An imperative death ” 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2550 
ชื่อการประชุม The 1st Asian International Conference on Humanized Health Care 2007 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 ธันวาคม 2550 ถึง 5 ธันวาคม 2550  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Nursing,Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Sofitel Raja Orchid Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract