2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3412   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เจียมจิต แสงสุวรรณ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Jiamjit Saengsuwan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577110009-0  นาย อมรรัตน์ ลือนาม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 251/2558 ลว.28/7/58 (อ.ที่ปรึกษาร่วม ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คำสั่งที่ 501/2558 ลว.28 ต.ค.58)  
577110010-5  นาย อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 253/2558 ลว. 28 ก.ค.58 (อ.ที่ปรึกษาร่วม ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ คำสั่งที่ 501/2558ลว.28ต.ค.58)  
567110004-9  นาย กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 42/2559 ลงวันที่ 3 ก.พ. 59 (เปลี่ยนจากเดิม อ.วงศา เล้าหศิริวงศ์)  
557110001-4  นาย ชาตรี เจริญชีวะกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 592/2555 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555  
577110006-6  นาย กิตติ ประจันตเสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    ตามคำสี่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 250/2558 สั่ง ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2558  
557110003-0  นาย สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 311/2555 ลว.26 มิถุนายน 2555  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการมารับการรักษาของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน  
ชื่อวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 ตุลาคม 2555 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 141-145  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ