2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3058   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pongrid Klungboonkrong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ วิศวกรรมขนส่ง     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605040030-7  นาย พัฒนพงศ์ กิจหนองสรวง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 831/2561 ลว. 12 กันยายน 2561  
615040095-0  นาย รงคเทพ สุวรรณแสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 43/2562 ลว. 9 มกราคม 2562  
585040082-6  นาย ภาคิน ธนณรงค์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 323/2559 ลว. 10 พฤษภาคม 2559  
605040024-2  นาย ณัฐพงศ์ ปัตตุลี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 109/2561 ลว. 17 มกราคม 2561  
627040001-0  นาย ณัฐพจน์ ฝ่ายบุญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
627040002-8  นาย วรัญญู อุทธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617040009-3  นาย จักรพงษ์ แสงเพชร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
605040027-6  น.ส. ทัศษลักษณ์ พงษ์สุริยะฉาย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 480/2561 ลว. 1 มิถุนายน 2561  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน