2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3118   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. กิตต์ เธียรธโนปจัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Kitt Tientanopajai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Computer network, Computer Security Open sources     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575040166-9  นาย พงศ์ธร พฤกษ์กันทรากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 388/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559  
565040090-5  นาย เศรษฐโชค แสนนาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 1129/2557 ลว. 15 ธ.ค. 2557  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575040124-5  นาย สุชาติ จุลรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 387/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ