2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3425   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปัทมา สุริต  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. - - 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
555060141-1  น.ส. มาลีวรรณ เรืองเดช  คณะพยาบาลศาสตร์  ทุกภาควิชา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 191/2556  
555060049-9  น.ส. นริศรา ธรรมษา  คณะพยาบาลศาสตร์  ทุกภาควิชา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 191/2556  
555060046-5  น.ส. จิราวรรณ เนียมชา  คณะพยาบาลศาสตร์  ทุกภาควิชา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 191/2556 ลว14/06/2556  
595060075-2  Ms. CYNTHIA EKA FAYUNING TJOMIADI  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 68/2560 ลว.21 มี.ค.2560  
575060016-6  นาง นิภาพร มีชิน  คณะพยาบาลศาสตร์  ทุกภาควิชา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 225/2558 ลว.21 ก.ค.58  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565060053-9  น.ส. กนกพร ชนะพาล  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 30/2557  
565060056-3  นาง จิรารัตน์ ตรงดี  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 30/2557  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน