2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4107   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Chulaporn Sota 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สุขศึกษา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577100012-7  น.ส. นวลปรางค์ ดวงสว่าง  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งที่4/2558 ลว.7มค.58 (ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 59/60 ลว.11พค.60)  
587100004-7  นาง สุรัมภา เจริญสุข แก้ววงษ์  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  เปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาตามคำสั่งที่ 126/2560 16ส.ค60  
595110040-4  นาย จักรพงษ์ จุลชาติ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 367/2561 ลว. 27 สิงหาคม 2561  
595110101-0  น.ส. จุฑาธิป ผาดไธสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 496/2560 ลว. 25 กรกฎาคม 2560  
587110028-7  น.ส. เมทินี เมทนีดล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 330/2559 ลงวันที่ 21 ก.ค.59  
605110104-5  นาย ณัฐวัตร ปัญญาใส  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที 304/2561 ลว.25/7/2561  
617110001-0  น.ส. ญาณิน ขมะณะรงค์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 345/2561 ลว. 7 ส.ค.61  
595100010-9  น.ส. หทัยชนก พรหมทา  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งเปลี่ยนแปลงที่ 10/561 ลว.15 มค.61  
587100005-5  นาย อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 44/2559 ลว. 30 มี.ค.59  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใข้ยาเสพติดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤษภาคม 2559 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน มกราคม พ.ศ.2560 ถึง เมษายน 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Teenage Pregnancy and Social Dilemma in Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Public Health and Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ASEAN Institute for Health Development , Mahidol University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 July 2017 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน May - August 2017  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจในกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม ATRANS (SYMPOSIUM) ANNUAL CONFERENCE  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2560 ถึง 18 สิงหาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 
สถานที่จัดประชุม RADISSION BLU PLAZA HOTEL  จังหวัด/รัฐ BANGKOK THAILAND 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 206-212  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล THE BEST PAPER & PRESENTATION AWARD  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ASIAN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Is Thailand ready for an aging society? : Analysis of strategic plan in local administration level  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม the 5th AHLA international health literacy conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤศจิกายน 2560 ถึง 14 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Centre for Population Health (CePH), Department of Social & Preventive Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya 
สถานที่จัดประชุม the University of Malaya in Kuala Lumpur, Malaysia.  จังหวัด/รัฐ 12th -14th November 2017 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 67-68  Proceeding Paper Editors/edition/publisher AHLA Committees 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract