2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 18813   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ณกร วัฒนกิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Nagon Watanakij 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ - Application in Remote Sensing - Remote Sensing for Vegatation study     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595020116-8  นาย รณกร งิ้วพรม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1028/2560 ลว 6 ธ.ค. 2560  
585020050-1  น.ส. สุรีนาถ บุตรสระน้อย  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 261/2561 ลว 23 มี.ค. 2561  
585020140-0  น.ส. พรรณทิภา พาพะหม  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 260/2561 ลว 23 มี.ค. 2561  
585020049-6  น.ส. วนิชฎา ขันตีจิตร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 271/2561 ลว 23 มี.ค. 2561  
615020003-3  น.ส. ภาวิดา กมลคุณากร  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 709/2562 ลว 27 สิงหาคม 2562  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ