2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4082   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุพรรณี ศรีอำพร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Supannee Sriamporn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระบาดวิทยา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585110101-9  นาย อุดม พงษ์พิละ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสังคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 386/2559 ลว.28/7/2559  
587110008-3  นาย พุทธิไกร ประมวล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 335/2559 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2559  
587110014-8  นาง โสภิต ทับทิมหิน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 335/2559 ลงวันที่ 21 ก.ค.59  
597110019-9  น.ส. สิรินญา นันทะนางกูล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่117/2560 ลว.6 มีนาคม 2560  
597110020-4  นาย สุรชัย พิมหา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 118/2560 ลว.6 มีนาคม 2560  
587110017-2  น.ส. ฐิติมา แสนเรือง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 30/2559 ลว.29 มกราคม 2559  
587110019-8  น.ส. สุทธิพร ทองสอดแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 31/2559 ลว.29 ม.ค.2559  
577110001-6  น.ส. ชลธิรา กาวไธสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  ตามคำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 249/2558 สั่ง ณ วันที่ 28 ก.ค. 2558  
577110023-6  Mrs. SOLIKHAH   คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  ตามคำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 524/2558 ลว. 30 ต.ค.58 (Dr.Cameron Paul Hurst เป็น อ.ที่ปรึกษาร่วม)  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
567110007-3  นาย เทอดศักดิ์ นำเจริญ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 88/2559 ลว. 28 มี.ค.59  
567110020-1  นาย บารเมษฐ์ ภิราล้ำ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 141/2559 ลว.29 เมษนยน 2559  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Survival rate of extrahepatic cholangiocarcinoma patients after surgical treatment in Thailand 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/APOCP Coordination 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 December 2012 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน january  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effectiveness of aromatherapy with light Thai massage for cellular immunity improvement in colorectal cancer patients receiving chemotherapy 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/APOCP Coordination 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 June 2013 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความชุกของการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในประชากร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานห้องสมุด โรงพยาบาลสกลนคร  
ISBN/ISSN 0859-7251  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2557 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Survival of Cholangiocarcinoma Patients in Northeastern Thailand after Supportive Treatment 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/APOCP Coordination 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 December 2013 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 11 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ อัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในประชากรจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานห้องสมุด โรงพยาบาลสกลนคร  
ISBN/ISSN 0859-7251  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 สิงหาคม 2558 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Association of Epstein-Barr virus infection with oral squamous cell carcinoma in a case-control study 
ชื่อวารสาร Journal of Oral Pathology & Medicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley-Black well  
ISBN/ISSN 1600-0714  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 June 2014 
ปีที่ 2014  ฉบับที่ xx 
เดือน xx  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า xx  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Community based health education and communication model development for Opisthorchiasis prevention in high risk area, Khon Kaen Province 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/The Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Coordination  
ISBN/ISSN 1513-7368  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 August 2015 
ปีที่ 16  ฉบับที่ 16 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SURVIVAL TIME AND MOLECULAR SUBTYPES OF BREAST CANCER AFTER RADIOTHERAPHY FROM RADIOTHETAPHY UNIT, SRINAGARIND HOSPITAL 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม 7th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (2014 APOCP) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มีนาคม 2557 ถึง 23 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
สถานที่จัดประชุม Academia Sinica,   จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract