2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3632   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สมาน เทศนา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Smarn Tesana 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ปรสิตวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ปรสิตวิทยา     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
557070025-1  น.ส. มณฑิชา ไชยแสง  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 892/2556 ลว 28 พ.ค.56  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of albendazole, artesunate, praziquantel and miltefosine, on Opisthorchis viverrini cercariae and mature metacercariae  
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hainan Medical University (China)  
ISBN/ISSN 10.1016/j.apjtm.2017.01.019  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 January 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ 10 
เดือน มกราคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 126-133  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ MaxEnt modeling of soil-transmitted helminth infection distributions in Thailand 
ชื่อวารสาร Parasitology Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Berlin Heidelberg 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 August 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า DOI: 10.1007/s00436-018-6048-7  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Physicochemical Factors on Development and Survival of Opisthorchis viverrini Uterine Eggs 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hainan Medical University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 September 2018 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 431-435 (DOI: 10.4103/2221-1691.242287)  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ