2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4261   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Supawadee Daodee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605020014-7  น.ส. จิตสุภา ไกรวัน  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  รอแต่งตั้ง 1-08-61  
615150028-2  Mr. JOHNNY SYHALATH  คณะเภสัชศาสตร์  การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 271/2561 ลว.14 สค.2561  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595020004-9  น.ส. นัฐธิดา สารสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 857/2560 ลว 24 ต.ค. 2560  
585020004-8  น.ส. ลลนา ไตรรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 777/2559 ลว 14 ก.ย. 2559  
585020076-3  น.ส. ปัทมวรรณ ศรีตะวัน  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 824/2559 ลว 21 ก.ย. 2559  
595020011-2  น.ส. มัทนียา เสาสูง  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 858/2560 ลว 24 ต.ค. 2560  
585150072-6  Miss PHAIVANH THAMMIPHON  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 15/2560 ลว.13 มค.2560  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสารสกัดหมากเม่า (Antidesma velutinosum Blume) 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 261-266  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง: กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 45 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2560 ถึง 3 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 167 - 176  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evaluation of antidepressant-like effect of Tubtim Siam pomelo (Citrus grandis L. Osbeck) in mice model of depression 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม The 3rd international conference on pharma and food 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2559 ถึง 18 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Shizuoka 
สถานที่จัดประชุม Nippondaira  จังหวัด/รัฐ Shizuoka, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 131  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Poster Presentation Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล University of Shizuoka