2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2744   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Narumon Sangpradub 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597020020-5  น.ส. เบ็ญจมาศ สุกใส  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 1116/2559 ลว 30 ธ.ค. 2559  
565020092-3  น.ส. นัฌมนธิ์ ตอพล  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 922/2556 ลว 22 พ.ย. 2556  
575020234-0  นาย ปฏิพัทธ์ เทวาภวัต  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 943/2558 ลว 6 ตุลาคม 2558  
555020281-9  น.ส. สมพิศ ชินภักดี  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 226/2557 ลว 13 มี.ค 2557  
557020054-4  น.ส. รุ่งนภา สมนาค  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 827/2556 ลว. 16 ต.ค. 2556  
557020023-5  น.ส. นวรัตน์ เมืองเล็น  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 826/2556 ลว 16 ต.ค. 2556  
555020282-7  นาง ฟาตีมะห์ มาหะมะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 227/2557 ลว 13 มี.ค 2557  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Assemblage of aquatic Heteroptera (Gerromorpha and Nepomorpha) in relation to microhabitats in the Phong River, Northeast Thailand 
ชื่อวารสาร Entomological Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Entomological Society of Korea 
ISBN/ISSN 1748-5967  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 November 2015 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Diversity of chironomid larvae in relation to water quality in the Phong River, Thailand 
ชื่อวารสาร AACL BIOFLUX 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร BIOFLUX SRL Identity: Research organization, CAEN 7219, CUI: 23753059 from 18.04.2008 Address: 54 Ceahlau street, Cluj-Napoca 400488, Romania, European Union, Europe. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 November 2015 
ปีที่ ฉบับที่ ุ6 
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 933-945  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ