2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2934   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Chalong Wachirapakorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Animal Science     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605030006-0  นาย อติชาต ทองนำ  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 381/2560 ลว 9/8/2560  
605030003-6  น.ส. ปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 384/2560 ลว 9/8/2560  
607030006-4  น.ส. สุกัญญา พูลทจิตร  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 383/2560 ลว 9/8/2560  
585030012-3  น.ส. หทัยชนก อินทร์สูงเนิน  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 497/2558 ลว 14/08/2558  
587030011-9  นาย วุฒิกร สระแก้ว  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 489/2558 ลว 14/08/2558  
577030019-2  น.ส. ทิพย์วดี ประไพวงษ์  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 070/2558 ลว 10/02/2558  
595030010-8  น.ส. ฐิติพร ไกรโสดา  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 540/2559 ลว 30/09/2559  
585030009-2  ว่าที่ ร.ต.หญิง สายสมร โพธิระหงษ์  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 496/2558 ลว 14/08/2558  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
567030014-1  นาย สุวิทย์ ทิพอุเทน  คณะเกษตรศาสตร์  สัตวศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 708/2558 ลว 30/11/2558  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรตีนหยาบในอาหา รและยูเรียไนโตรเจนในซีรัมต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และผลผลิตน้ำนมของโคนมในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก 
ชื่อวารสาร KKU Veterinary Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN: 0858 2297  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤษภาคม 2556 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า ต้นฉบับอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ (E1-E11)  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Supplementation of Exogenous Fibrolytic Enzyme Enhances on Gas Production, Digestibility and Rumen Fermentation of Rice Straw by Using In vitro Gas Production Technique 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระวรุณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ISBN/ISSN 1685-8379  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มีนาคม 2559 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 49-60  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานลในสูตรอาหารผสมสำเร็จ ต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ  
ชื่อวารสาร สัตวแพทย์มหานครสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2558 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of exogenous fibrolytic enzyme(EFE) supplementation on rumen fermentation and fibrolytic bacteria population in ruminants fed rice straw-based diet 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 ถึง 25 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม JAPANESE SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE (JSAS) 
สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University  จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 220  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Exogenous Fibrolytic Enzyme (EFE) Supplementation on feed efficiency in ruminants 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XV 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 251  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล outstanding oral presentation  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สกว. 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Exogenous Fibrolytic Enzyme (EFE) Supplementation on gas production and degradability by Using In Vitro Gas Production Technique 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 เมษายน 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 เมษายน 2557 ถึง 10 เมษายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2557  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Effect of Exogenous Fibrolytic Enzyme (EFE) Supplementation on feed efficiency in ruminants 
ชื่อรางวัล outstanding oral presentation 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สกว.  วันที่รับมอบรางวัล 30 พฤษภาคม 2557 
สถานที่จัด โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท   ประเทศ/รัฐ ไทย