2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3029   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. APIRAT SIRITARATIWAT 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Hard Disk Technology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
557040016-0  นาย ณธกร ทัศนัส  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 687/2555 ลว. 27 มิถุนายน 2555  
585040107-6  Mr. KETSANA RATANALANGSY  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 354/2559 ลว. 12 พฤษภาคม 2559  
587040006-6  นาย สิโรตม์ คุณกิตติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 672/2558 ลว. 28 สิงหาคม 2558  
597040024-5  นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 852/2559 ลว. 20 กันยายน 2559  
595040120-5  นาย กวิน เจริญดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 200/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
595040122-1  น.ส. เกศรินทร์ สีพรมติ่ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 197/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
595040124-7  นาย ชัชวาลย์ สาสันเทียะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 201/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
595040121-3  นาย ดรันภพ ยอดเพชร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 196/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
595040119-0  นาย คมสัน แก้วมาเมือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 199/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
595040123-9  นาย อรุณ อ่อนลำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 198/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
557040017-8  น.ส. อชินี พลสวัสดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 26/2559 ลว. 18 มกราคม 2559  
577040009-9  นาย อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 27/2559 ลว. 18 มกราคม 2559  
597040025-3  นาย รุจิภาส สำราญบำรุง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 853/2559 ลว. 20 กันยายน 2559  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   13   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Methodology to Identify Crosstalk Contributor from 6-Line Suspension Assembly Interconnect of Ultra-High Capacity Hard Disk Drives  
ชื่อวารสาร Applied Computational Electromagnetics Society Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Applied Computational Electromagnetics Society 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 January 2012 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2012 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Design of programmable logic controller auto power reset circuit for FM transmitter 
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 December 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Automation Broadcast Radio Controlled by Using Audio Mute Clock 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 เมษายน 2558 
ชื่อการประชุม The 2015 International Electrical Engineering Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 มีนาคม 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the Electrical Engineering Academic Association (Thailand) 
สถานที่จัดประชุม PHUKET, THAILAND  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 781  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 11-14  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper