2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2917   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ชัยชาญ วงศ์สามัญ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Chaichrn Wongsamun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ส่งเสริมการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Agricultural Education     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575030028-7  น.ส. ศีดา พูนประโคน  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 516/2558 ลว 20/08/2558  
597030024-1  Mr. BHAKTA BAHADUR SHANGSHON  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 222/2560 ลว 28/04/2560  
575030068-5  น.ส. วรรพิรัญญา อินทร์โท  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 577/2558 ลว 15/09/2558  
565030069-2  น.ส. ศุภวรรณ ทิทา  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 626/2556 ลว 18/11/2556  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565030068-4  นาง วรารัตน์ ปราสาทหินพิมาย  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 640/2558 ลว 15/10/2558  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585030034-3  นาง ณัฐโสภิณ ตรีสุวรรณวัฒน์  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 092/2559 ลว 11/02/59  
565030057-9  น.ส. จิราวรรณ สานุจิตร  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 668/2556 ลว 3/12/2556  
575030065-1  น.ส. กมลวรรณ์ สมอ๊อด  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 511/2558 ลว 20/08/2558  
575030043-1  น.ส. ณัฐริณีย์ รักษ์วรโชติ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 512/2558 ลว 20/08/2558  
565030064-2  นาง ปริมประภา รักษาภักดี  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 212/2557 ลว 16/06/2557  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595030033-6  นาย ณัฐพงศ์ สินทร  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 221/2560 ลว 28/04/2560  
595030035-2  น.ส. วิมลรัตน์ ดำขำ  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 220/2560 ลว 28/04/2560  
575030039-2  น.ส. กฤติกา เทพามาตย์  คณะเกษตรศาสตร์  ส่งเสริมการเกษตร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 597/2558 ลว 21/09/2558  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
รวมทั้งหมด   13   รายการ   *ภาระงานเกิน