2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3001   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. - - 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587040020-2  นาย นที พนากานต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 746/2558 ลว. 28 สิงหาคม 2558  
595040002-1  นาย วิษณุ ภูเก้าแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 893/2559 ลว. 23 กันยายน 2559  
595040037-2  นาย ธีรพล เตชะเสน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 894/2559 ลว. 23 กันยายน 2559  
595040040-3  นาย พีระพงษ์ สิมงาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 895/2559 ลว. 23 กันยายน 2559  
597040004-1  นาย สัญชัย รำเพยพัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 902/2559 ลว. 23 กันยายน 2559  
607040004-2  นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 858/2560 ลว. 18 กันยายน 2560  
547040032-1  นาย พินิจ ต้นตระกูลรัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 581/2555 ลว. 19 มิถุนายน 2555  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605040110-9  นาย ธวัชชัย สุวรรณเวียง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Enhanced Efficiency of a Diesel Engine for Biogas by Using a Two-Plain Venturi 
ชื่อวารสาร Advanced Science letters 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Scientific Publishers 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 July 2013 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Maximizing volumatric efficiency of a diesel engine using an air pump to compress air-biogas mixture into the engine via venturi  
ชื่อวารสาร Applied Mechanics and materials 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 December 2012 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2012 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การออกแบบเชิงแนวคิดเครื่องสางใบอ้อยขนาดเล็ก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 2557  Proceeding Paper Issue PYU 0502-2014-07 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 459-469  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การออกแบบตัวสร้างความปั่นป่วนสาหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนท่อสี่เหลี่ยม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 3 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 529-536  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper