2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4272   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Ploenthip Puthongking 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577100011-9  นาย ชวลิต โยงรัมย์  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
597150004-8  น.ส. ปัญญดา ปัญญาทิพย์  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 268/2559 ลว.9 สิงหาคม 2559  
615150003-8  น.ส. กิ่งแก้ว สีทน  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 265/2561 ลว.9 สค.2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587150001-3  น.ส. พิมพิชญา แสงชาติ  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 71/2559 ลว.13 มีค.2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The anti-oxidant effects of melatonin derivatives on human gingival fibroblasts. 
ชื่อวารสาร Archives of Oral Biology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 March 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ Volume 79 
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 55–61  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Chemistry of Ecteinascidins. Part 4. Preparation of 2'-N-Acyl Ecteinascidin770 Derivatives with Improved Cytotoxicity Profiles 
ชื่อวารสาร Chem. Pharm .Bull 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Pharmaceutical Society of Japan 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 October 2013 
ปีที่ 2013  ฉบับที่ 61 
เดือน 10  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 1052-1064  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ