2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2876   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Rakpong Petkam 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ พิษวิทยาและสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อในปลา     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595030061-1  นาย ศตพร โนนคู่เขตโขง  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 476/2559 ลว 29/08/2559  
577030022-3  นาย ธนสรณ์ รักดนตรี  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 077/2558 ลว 10/02/2558  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585740260-9  น.ส. จิตตานันท์ ผุยน้อย  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
585740290-0  นาย บรรจง เตือนวีระเดช  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ชีววิทยาการสืบพันธุ์และระดับฮอร์โมนเพศของแม่พันธุ์ปลาไหลนาที่พร้อมและไม่พร้อมผสมพันธุ์ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิฃาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ISBN/ISSN ISBN 0125-8850  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเบื้องต้นลักษณะการเติบโตและความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและเพศของปลาไหลนา (Monopterus albus) (Zuiew, 1793) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 20-21  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากทางเดินอาหารในปลานิล (Oreochromis niloticus)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 88  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract