2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 15371   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Watcharin Klongdee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607020007-8  นาย ธีรยุทธ โพธิ์ชัย  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 916/2560 ลว 1 พ.ย. 2560  
557020007-3  น.ส. สุกัญญา สมพร้อม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่ง วท.ที่377/2555 ลว. 22 มิถุนายน 2555  
567020049-8  นาย ทัศนัย รังผึ้ง  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 897/2557 ลว 20 พ.ย. 2557  
567020034-1  น.ส. สมจิตร บุญเทียม  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 402/2556 ลว 11 มิ.ย. 2556  
587020003-4  นาย สุภาพ สาขา  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1099/2558 ลว. 12 พ.ย. 2558  
587020018-1  น.ส. วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1098/2558 ลว. 12 พ.ย. 2558  
595020089-5  น.ส. แววตา หลวงบุญ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 175/2560 ลว 7 มี.ค. 2560  
587020019-9  น.ส. ศุภาวรรณ โคตะมะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1100/2558 ลว. 12 พ.ย. 2558  
597020070-0  น.ส. วรัชยา พนมรัมย์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1010/2559 ลว 21 พ.ย. 2559  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ DENOISING HIGH DENSITY SALT AND PEPPER NOISE IMAGE BASED ON EUCLIDEAN-LIKE DISTANCE 
ชื่อวารสาร Far East Journal of Electronics and Communications 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pushpa Publishing House 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 July 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 629-643  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A NECESSARY CONDITION FOR LOWER FINITE-TIME RUIN PROBABILITY UNDER XL- REINSURANCE IN DISCRETE-TIME RISK PROCESSES WITH EXPONENTIAL CLAIMS 
ชื่อวารสาร Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร University of Allahabad 
ISBN/ISSN 0972-0871  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 November 2014 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน December   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 133-142  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Face recognition and verification based on 2D circle technique  
ชื่อวารสาร KKU ENGINEERING JOURNAL 2016;43(S2) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 June 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่ 43 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 213-216  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตรวจจับและการกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวข้อ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2558 ถึง 19 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper