2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3882   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. มาลี กาบมาลา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Malee Kabmala 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575080017-2  น.ส. สุมนา เชียงนางาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 305/2558  
575080002-5  น.ส. ดาริกา เชื้อสมัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 305/2558  
585080015-7  นาง คนึงนิตย์ หีบแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 462/2559  
547080017-3  นาย โชคธำรงค์ จงจอหอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585080003-4  น.ส. ถนอมศรี สารธิมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 113/2559  
575080059-6  น.ส. จุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 306/2558  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สภาพการค้นคืนและการเข้าถึงความรู้ด้านพลังงานของนักวิจัย 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2558 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มีนาคม 2557 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้คำศัพท์ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของผู้ใช้ 
ชื่อวารสาร สารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2559 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดทำคำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0859-015X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มีนาคม 2560 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Study of Information Culture of Executives in Higher Education System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม Internatioin Symposium on Knowledge and Communication 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มิถุนายน 2559 ถึง 11 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies 
สถานที่จัดประชุม India, SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies  จังหวัด/รัฐ Shirpur, Dhule 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 1st 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 573  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Academic Book Publications 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology Development for Rice Cultures of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม International Summer School of Informatics: A joint event by Taiwan-Thailand-Tsukuba Information Schools 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กันยายน 2557 ถึง 9 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba 
สถานที่จัดประชุม 3F Conference Room, Media Union, Kasuga Area  จังหวัด/รัฐ Tsukuba, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development Ontology for Indigenous Rice Culture Knowledge of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 6th Asia Library and Information Research Group (ALIRG) Workshop - in collaboration with CiSAP 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 3 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Library & Information Science, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia 
สถานที่จัดประชุม IDEA Lab, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia  จังหวัด/รัฐ Lembah Pantai, Kuala Lumpur, MALAYSIA 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper