2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4259   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Tipaporn Kanjanarach 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605150029-9  น.ส. จีรภา เพ็ญจันทร์  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
585150044-1  น.ส. ปัทมา แคสันเทียะ  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 217/2559 ลว.4 กรกฎาคม 2559  
605150036-2  น.ส. อารียา บุญเพิ่ม  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คณะเภสัชศาสตร์ที่ 8/2561 ลว.9 มค.2561  
595150045-0  นาย ยุทธศิลป์ สวัสดิ์วงศ์ชัย  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 28/2561 ลว.23 มกราคม 2561  
605150044-3  Mr. KETSANA DOUANGSAVANH  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 219/2561 ลว.9 กค.2561  
605150030-4  นาย เจตน์สฤษฎิ์ เสมารัมย์  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 36/2562 ลว.30 มค.2562  
597150007-2  นาง รักษวร ใจสะอาด  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 14/2560 ลว.13 มค.2560  
615150033-9  Ms. BOREY BAN  คณะเภสัชศาสตร์  การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 37/2562 ลว.30 มค.2562  
595150027-2  น.ส. วชิยา เพลียซ้าย  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 283/2560 ลว.28 สิงหาคม 2560  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615150028-2  Mr. JOHNNY SYHALATH  คณะเภสัชศาสตร์  การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 271/2561 ลว.14 สค.2561  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Calcium consumption for osteoporosis prevention: knowledge, attitudes and behavior in the northeastern region, Thailand. 
ชื่อวารสาร J Med Assoc Thai. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Medical Association of Thailand 
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 February 2014 
ปีที่ 97  ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 232-40  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ