2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2878   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. สมสมร แก้วบริสุทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) อ. Somsamol Kaewborisut 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ผลิตภัณฑ์ประมง, Food Science & Technology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597030020-9  นาย ภัทรดิษ ภูกำเนิด  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 215/2560 ลว 26/04/2560  
575030026-1  น.ส. พัชรี ศรีสวัสดิ์  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 075/2558 ลว 10/02/2558  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577030010-0  น.ส. พุทธชาติ อิ่มใจ  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 444/2560 ลว 19/9/2560  
577030009-5  น.ส. นันท์นภัส ปาลินทร  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 443/2560 ลว 19/9/2560  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ