2012 ©
disabled
** ข้อมูลที่แสดงอาจจะไม่เป็นข้อมูลล่าสุด
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 6264   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อนามสกุล(ไทย) อ.ดร. สุธิดา โง่นคำ  ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Sutida Ngonkun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อังกฤษ  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
545080007-2  น.ส. ณฐภัทร เกษทองมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  510803121149(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ avs ได้)   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 275/2555  
545080012-9  น.ส. ฝนทิพย์ เพชรด่านเหนือ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  510803121149(ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ avs ได้)   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 275/2555  
รวม 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
รวมทั้งหมด  2  รายการ