2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4173   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Patimaporn Pungchanchaikul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585130018-4  นาย ปณวัตร์ ชาวโยธา  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 217/2559 ลว 11 สิงหาคม 2559  
585130016-8  น.ส. วาสิตา คำเหม็ง  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 374/2558 ลว 23 ธันวาคม 2558  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585130018-4  นาย ปณวัตร์ ชาวโยธา  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 379/2558 ลว 24 ธันวาคม 2558  
585130014-2  น.ส. ฉัตรวี ตั้งพัฒนาศิริ  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 379/2558 ลว 24 ธันวาคม 2558  
597130001-6  Ms. MARITESS OLIVEROS VILLARICO  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 56/2560 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2560  
595130033-9  น.ส. รัชฎา กิตติพระวงศ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 22/2560 ลว 12 มกราคม 2560  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Age Estimation from Tooth Cementum Annulations in Thai Adults 
ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 September 2016 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dental age estimation by using cementum annulation in Thai adult 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม The Second Meeting and Sharing for Science Graduate Students (2nd MSSGS) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 ถึง 8 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศำสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศำสตร์ (ตึก SC.08) มหาวิทยำลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 14  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะวิทยำศำสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract