2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4104   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Bandit Thinkhamrop 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ สถิติ     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597110015-7  นาย ภาณุวัฒน์ ประทุมขำ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 320/2560 ลว.23 มิถุนายน 2560  
607110012-4  น.ส. นันทพร วงศ์สุรวัฒน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 480/2560 ลว.20 กรกฎาคม 2560  
597110012-3  นาย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 319/2560 ลว.23 มิถุนายน 2560  
587110032-6  Ms. AYE SANDAR MON   คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 53/2559 ลว. 12 ก.พ. 59  
577110017-1  นาย ณฐาภพ ชัยชญา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 54/2559 ลว. 10 ก.พ.59  
607110016-6  นาย อรรถพล ติตะปัญ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 529/2560 ลว.15 สิงหาคม 2560  
607110011-6  นาย ดริส ธีระกุลพิศุทธิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 479/2560 ลว.20 กรกฎาคม 2560  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Diagnostic performance of 2h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance  
ชื่อวารสาร Primary Care Diabetes 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The official journal of Primary Care Diabetes Europe 
ISBN/ISSN 1751-9918   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 March 2012 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 207-11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Diagnostic performance of 2h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance  
ชื่อวารสาร Primary Care Diabetes 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Primary Care Diabetes Europe (PCDE) 
ISBN/ISSN 17519918  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 March 2012 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2012 
หน้า 207-11  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Self-Efficacy in Child Rearing and Quality of Life among Adolescent Mothers in the Northeast of Thailand. 
ชื่อวารสาร Kathmandu University Medical Journal (KUMJ) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kathmandu University School of Medical Sciences (KUSMS) 
ISBN/ISSN 18122078  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 July 2017 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน April-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินการไม่ตอบกลับแบบสอบถามของโครงการวิจัยสุขภาพและชีวิตการทางาน ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง "การวิจัยระดบบัณฑฺิตศึกษา: หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 1 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ(QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 0-HS009  Proceeding Paper Issue 27 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 278-290  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of scholarship for nurses training on retention in their hometown: results from Thai Nurse Cohort Study. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2559 
ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2016. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มกราคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate school, KHON KAEN University. 
สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building , Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 228  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Good oral presentation in Master Level  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Graduate school, Khon kaen University