2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 21952   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วิทยา เงินแท้  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wittaya Ngeontae 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597020006-9  น.ส. แก้วเกล้า ประดับลาย  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 685/2560 ลว 31 ส.ค.2560  
567020011-3  น.ส. ชนิดา บุญมี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 656/2557 ลว 5 ก.ย.2557  
577020011-4  น.ส. ยุวพร อุปปะ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 709/2557 ลว 17 ก.ย 2557  
577020066-9  น.ส. กนกวรรณ ใจเอ็นดู  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 443/2558 ลว 19 พ.ค. 2558  
595020091-8  น.ส. ศิปา ศรีโรจน์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 686/2560 ลว 31 ส.ค.2560  
607020035-3  น.ส. ปรารถนา เสียงล้ำ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 927/2560 ลว 7 พ.ย. 2560  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A highly selective colorimetric sensor for ferrous ion based onpolymethylacrylic acid-templated silver nanoclusters 
ชื่อวารสาร Sensors and Actuators B: Chemical 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ELSEVIER SCIENCE SA 
ISBN/ISSN 0925-4005   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 October 2014 
ปีที่ 15  ฉบับที่ 207 
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 658-667  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ