2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4088   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. กาญจนา นาถะพินธุ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Ganjana Nathapindhu 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587110023-7  นาย สามารถ ประเสริฐศิล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    ตามคำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 296/2559 ณ วันที่ 6 ก.ค.59  
605110042-1  น.ส. จิตรลดา อ่อนสุระทุม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 283/2561 ลว.17 กรกฎาคม 2561  
605110102-9  น.ส. สิริลักษณ์ กระสวยกลาง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 281/2561 ลว.17 ก.ค.2561  
605110103-7  น.ส. อัจฉรา สมสนุก  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 282/2561 ลว.17 กรกฎาคม 2561  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ระดับเสียงของหน่วยบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี (Noise Level of Inpatient Department Sunpasitthiprasong Hospital Ubon Ratchathani) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2560 
ปีที่ 18  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สถานการณ์ฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี THE SITUATION OF PARTICULATE MATTER IN THE ENVIRONMENT IN SIRINDHORN DISTRICT UBONRATCHATHANI PROVINCE  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.กาฬสินธุ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธิ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 สิงหาคม 2560 
ปีที่ 25  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี Type and quantities of microorganisms in ambient air of outpatient departments, Sunpasitthiprasong Hospital in Ubon Rattchathani  
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 0858-8899  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 สิงหาคม 2560 
ปีที่ 25  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN 1906-2605  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 สิงหาคม 2554 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปริมาณและชนิดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN 1906-2605  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ