2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 25271   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. KHANITA Kamwilaisak 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Catalysis, Biochemical, Environmental, Alternative and Renewable Energy     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607040024-6  นาย ภาสกร จุฑากฤษฎา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 889/2560 ลว. 18 กันยายน 2560  
605040009-8  น.ส. แม้นมาศ สุทธิพรไพศาลกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 82/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561  
595040067-3  น.ส. ชนาภัทร พรมอ่วม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 323/2560 ลว. 28 เมษายน 2560  
585040042-8  นาย ธิติพันธ์ พิมพ์ศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 384/2559 ลว. 13 พฤษภาคม 2559  
615040044-7  น.ส. กนกวรรณ ฤทธิวุธ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 769/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปลี่ยนแป้งของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาล โดยใช้กระบวนการตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แสงร่วม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์ม และเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2559 ถึง 26 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
สถานที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2559  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 148-154  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Consumptive water use of sugarcane affecting Lam Nam Pong River  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 26-27 April 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2561 ถึง 27 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Society of Agricultural Engineering 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และวรวนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.หัวหิน   จังหวัด/รัฐ จ.ประจวบคีรีขันต์ 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 63-68  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper