2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 25171   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Wararat Rungworawut 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597020063-7  นาย จักรกฤษณ์ แก้วโยธา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 912/2559 ลว 28 ต.ค. 2559  
567020029-4  นาย เอกวิจัย เมยไธสง  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 547/2556 ลว 26 มิ.ย. 2556  
577020026-1  น.ส. อาทิตยาพร โรจรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 591/2558 ลว 30 มิ.ย. 2558  
575020246-3  นาย นนทชัย ด่านภักดี  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 299/2559 ลว 30 มี.ค.2559  
547020032-3  นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่527/2554 ลว.10ต.ค.54  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585020069-0  น.ส. ภัทราภรณ์ โชตินาเสียว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1011/2559 ลว 21 พ.ย. 2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ New Patterns Discovery for Web Services Composition from Mining Execution Logs  
ชื่อวารสาร international journal of computer 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Association of Computer Science and Information Technology 
ISBN/ISSN 1793-8163  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 November 2012 
ปีที่   ฉบับที่ Vol.5,No.1 
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 88  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ New Pattern Discovery for Web Service Composition from Mining Execution logs 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2556 
ชื่อการประชุม International Conference on Computer Science and Informationtechnology  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 ธันวาคม 2555 ถึง 30 ธันวาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International association of computer science & technology 
สถานที่จัดประชุม Hongkong  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 88  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าจากข้อความคำแนะนำโดยการทำเหมืองความคิดเห็น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2555 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technologies (KST-2012)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2555 ถึง 8 กรกฎาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Knowledge and Smart Technology Research Center คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา   จังหวัด/รัฐ จังหวัดชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 53-60  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบแจ้งเตือนทางระบาดวิทยาโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Computer Science and Engineering Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 ถึง 6 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม Bangkok, Thailand.  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 477-482  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Solving Bird Image Overlapping for Automatic Population Counts of Birds Using Image Processing 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 ตุลาคม 2559 ถึง 14 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Computer Engineering, Faculty of Engineering, Ramkhamhaeng University and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Thai-Nichi Institute of Technology 
สถานที่จัดประชุม The Tide Resort  จังหวัด/รัฐ Chonburi 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper