2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 26111   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วัฒนชัย ล้นทม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Watanachai Lontom 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585020151-5  น.ส. แตงไทย ภิญโญ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 871/2560 ลว 24 ต.ค. 2560  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587020030-1  น.ส. นิธญา เลณะสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  รอแต่งตั้ง  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Short- and Long-Term Temperature on Seed Germination, Oxidative Stress and Membrane Stability of Three Rice Cultivars (Dular, KDML105 and Riceberry) 
ชื่อวารสาร TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universiti Putra Malaysia Press 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 September 2017 
ปีที่ ฉบับที่ 41 
เดือน Februaey  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 151-162  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ