2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 24091   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วันชัย สะตะ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Vanchai Sata 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605040071-3  นาย รณกฤต กุลธวัชวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 100/2561 ลว. 17 มกราคม 2561  
605040073-9  นาย ศักดิ์ชัย แน่นอุดร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 101/2561 ลว. 17 มกราคม 2561  
587040009-0  นาย ภีม เหนือคลอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 667/2558 ลว. 28 สิงหาคม 2558  
557040005-5  นาย ชาญชัย เงาะปก  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 445/2555 ลว. 28 พฤษภาคม 2555  
557040011-0  นาย อุกฤษฏ์ โข่ศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 446/2555 ลว. 28 พฤษภาคม 2555  
585040087-6  นาย อภินันท์ ศิริวัฒนกาญจน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 347/2559 ลว. 12 พฤษภาคม 2559  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Influence of curing conditions on properties of high calcium fly ash geopolymer containing Portland cement as additive 
ชื่อวารสาร Materials and Design 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 July 2013 
ปีที่ 2014  ฉบับที่ 53 
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 269–274  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Apatite formation on calcined kaolin-white Portland cement geopolymer 
ชื่อวารสาร Materials Science and Engineering: C 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 February 2015 
ปีที่ 2015  ฉบับที่ 51 
เดือน June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 1-6  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of admixtures on high calcium geopolymer concrete cured at room temperature 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม KKU-IENC 2012 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มิถุนายน 2558 ถึง 12 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2012  Proceeding Paper Issue A01_214 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper