2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 25092   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pipat Reungsang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ - Hydrologic modeling with GIS - Internet GIS , Health GIS     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
567020025-2  น.ส. ชนัดดา รัตนา  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 291/2556 ลว 28 พ.ค. 2556  
567020065-0  น.ส. สุรีย์พัชร มุสิกะภวัต  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 374/2559 ลว 17 พ.ค. 2559  
575020138-6  นาย พงศกร อุดมบัว  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 865/2559 ลว 18 ต.ค. 2559  
575020154-8  นาย วรวัฒน์ นิ่มเวไนย์  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 580/2559 ลว 14 ก.ค. 2559  
577020042-3  นาย ธีรภัทร์ บุตรโคตร  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 749/2557 ลว 30 ก.ย. 2557  
575020192-0  น.ส. พรเพ็ญ สมควรทัด  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 730/2557 ลว 22 ก.ย. 2557  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การทำแผนที่ดินลูกรังจังหวัดขอนแก่นด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8  
ชื่อวารสาร วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2558 
ปีที่ 17  ฉบับที่ ฉบับพิเศษ 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 203 - 212  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of Emergency Medical Service Area using GIS  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2555 
ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine (ICHTAM) : The Role of Traditional / Alternative Medicine and Global Health Care  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 พฤศจิกายน 2555 ถึง 23 พฤศจิกายน 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Medicine Mahasarakham University  
สถานที่จัดประชุม Convention Hall, Taksila Hotel   จังหวัด/รัฐ Mahasarakham, Thailand.  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 101  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper