2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23671   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. KRITTAPHA SAENCHAIYATHON 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597210013-4  น.ส. อภิญญาภรณ์ โสภา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 331/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลกระทบขององค์ประกอบเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีต่อต้นทุนรวม: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วิจัยสถาบัน มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ตุลาคม 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of Corporate Reputation to Brand Loyalty of Banks in Thailand 
ชื่อวารสาร International Business Management 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 
ISBN/ISSN 1993-5250  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 August 2014 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 134-138  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interpretive Structural Modeling of Human Resource Management Practices (HRMP) Affecting Employee Retention 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม Japan International Business and Management Research Conference (JIBM) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Research Synergy Foundation 
สถานที่จัดประชุม Japan  จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue ISBN: 978-602-51245-0-1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ ึ7-8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Hendrati Dwi Mulyaningsih/Yayasan Sinergi Riset dan Edukasi 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract