2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28631   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. RACHADAPORN BENCHAWATTANANON 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595020114-2  ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ศศิธร คนฟูม  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 264/2561 ลว 23 มี.ค. 2561  
585020077-1  น.ส. พิญญารัศม์ มหาโชคไชย  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 930/2559 ลว 1 พ.ย. 2559  
585020128-0  น.ส. ณัฐธิดา ภาคำ  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 680/2560 ลว 31 ส.ค.2560  
585020064-0  นาย กีรติวัฒน์ ศิริพยัคฆ์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 679/2560 ลว 31 ส.ค.2560  
585020003-0  นาย ณัฐวัฒน์ ศรีอุดร  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 931/2559 ลว 1 พ.ย. 2559  
585020075-5  นาย นัฏฐพล สุรโชติมงคล  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 932/2559 ลว 1 พ.ย. 2559  
575020001-3  นาย ชวัลกร เสนสนาม  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1229/2558 ลว 15 ธ.ค. 2558  
595020001-5  น.ส. จิราภรณ์ ปิตาทะสังข์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  รอแต่งตั้ง 3-1-2561  
595020003-1  น.ส. ณัฐวรา จินดามาตย์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 263/2561 ลว 23 มี.ค. 2561  
595020012-0  นาย อธิวัฒน์ เยาวกูล  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 162/2561 ลว 22 ก.พ. 2561  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน