2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28631   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. RACHADAPORN BENCHAWATTANANON 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605020051-1  น.ส. พิมพกานต์ เสายอด  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 887/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561  
595020114-2  ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ศศิธร คนฟูม  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 264/2561 ลว 23 มี.ค. 2561  
585020077-1  น.ส. พิญญารัศม์ มหาโชคไชย  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 930/2559 ลว 1 พ.ย. 2559  
585020064-0  นาย กีรติวัฒน์ ศิริพยัคฆ์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 679/2560 ลว 31 ส.ค.2560  
595020131-2  น.ส. ตติยา ภูผาลี  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 380/2561 ลว. 27 เมษายน 2561  
595020003-1  น.ส. ณัฐวรา จินดามาตย์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 263/2561 ลว 23 มี.ค. 2561  
595020012-0  นาย อธิวัฒน์ เยาวกูล  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 162/2561 ลว 22 ก.พ. 2561  
595020001-5  น.ส. จิราภรณ์ ปิตาทะสังข์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 373/2561 ลว 27 เมษายน 2561  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับรูปแบบม่านตาในกลุ่มประชากรจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1145-1154  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอกลักษณ์บุคคลการสักลายและผลกระทบจากการสักลายในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมต่อการก้าวสู่ระดับสากล 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 สิงหาคม 2560 ถึง 29 สิงหาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 283-293  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper