2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28631   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Rachadaporn Benchawattananon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615020113-6  น.ส. ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ  คณะวิทยาศาสตร์  กองคลัง  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 192/2562 ลว 14 มี.ค. 2562  
617020043-5  นาย ตรัย วงษ์ศิริ  คณะวิทยาศาสตร์  กองคลัง  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 163/2562 ลว 8 มี.ค. 2562  
605020051-1  น.ส. พิมพกานต์ เสายอด  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 887/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561  
605020091-9  น.ส. อัจฉราภรณ์ แก้วพรม  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 84/2562 ลว 7 ก.พ. 2562  
605020090-1  นาย สิรี แสงทอง  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาสาสตร์ ที่ 458/2562 ลว 21 มิ.ย. 2562  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับรูปแบบม่านตาในกลุ่มประชากรจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1145-1154  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ของ hormion และมุมของฐานกะโหลกในการจำแนกเพศของประชากรคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The relationship of hormion and angle of the cranial base for estimating sex in northeast Thais 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาการที่ยั่งยืน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 515-523  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอกลักษณ์บุคคลการสักลายและผลกระทบจากการสักลายในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม การบูรณาการนิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรมต่อการก้าวสู่ระดับสากล 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 สิงหาคม 2560 ถึง 29 สิงหาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 283-293  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทำโครงงานเป็นกลุ่มบนการประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (NGRC47) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2561 ถึง 6 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 47  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 96-107  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประสานของกระดูกกระเบนเหน็บกับการช่วยประมาณอายุ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 507-514  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper