2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 35504   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. THANAPAUGE CHAMARATANA 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585080014-9  นาย ธวัชชัย สังข์สีมา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 191/2560  
585080086-4  Mr. THAVISAK PHENGTHAVY  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 192/2560  
577080005-3  น.ส. พัชรวดี เพ็งสระเกตุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 425/2558  
607080001-4  น.ส. รสิตา ดาศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
595080053-0  นาย ชวลิต ทิพม่อม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
595080063-7  นาย รพินทร์ ยืนยาว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
567080004-4  นาง พนารัตน์ ศาสนะสุพินธ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 337/2559  
577080002-9  นาย ปิติ ศรีวงศ์ชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 425/2558  
595080054-8  นาย ดันย้าล อับดุลเลาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577080002-9  นาย ปิติ ศรีวงศ์ชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 425/2558  
567080006-0  น.ส. พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 83/2558  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2560 
ปีที่ ปีที 5  ฉบับที่ ฉบับที 2 
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Community Livelihood of Informal Garment Employment in Transition Peri-urban Fringe Areas in Danexang, the Lao PDR 
ชื่อวารสาร International Journal of Applied Business and Economic Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Serials Publications  
ISBN/ISSN 0972-7302  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 May 2017 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 223-239  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Social Force for Corruption Preventing in Local Administration Organization of Thailand 
ชื่อวารสาร International journal of Applied Business And  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Serials Publications (P) Ltd. 
ISBN/ISSN 0972-7302  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤษภาคม 2560 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ 15 
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 275-281  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Making Livelihoods Work: Employability Skills of Informal Household Garment Workers in the Lao PDR 
ชื่อวารสาร International Journal of Economic Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Serials Publications Pvt. Ltd.  
ISBN/ISSN 0972-9380  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 August 2017 
ปีที่ 14  ฉบับที่ 18 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 139-150  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Selling labor-domain livelihood assets: A qualitative approach to non-subcontracting home-based garment workers in the Lao PDR 
ชื่อวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasetsart University Research and Development Institute 
ISBN/ISSN 2452-3151  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 December 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Five Livelihood Assets: Household Livelihood Security of Home-based Garment Workers in the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม 17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2559 ถึง 29 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Services 
สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre  จังหวัด/รัฐ Singapore  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 118-19  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Evolution of Urbanization in Khon Kaen Peri-Urban, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม 17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มิถุนายน 2559 ถึง 28 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Services 
สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre, Singapore  จังหวัด/รัฐ Singapore 
Proceeding Paper Volume 17th  Proceeding Paper Issue 17th 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 21-22  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงในการดำรงชีพของครัวเรือนแรงงานชานเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม หลักสูตรการพัฒนาชุมชน  
สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue 15 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 51-62  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Pull Factors of Chain Migration: The contexts of Laos Workers in Udonthani, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 25th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 พฤศจิกายน 2560 ถึง 8 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Services 
สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University  จังหวัด/รัฐ Nanyang Executive Center, Singapore 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 32  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Global Research & Development Services 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Quality of life and the impact of migration of migrant households from the construction of hydroelectric dams in the Lao PDR.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 25th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 พฤศจิกายน 2560 ถึง 8 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research and Development Service  
สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University  จังหวัด/รัฐ Singapore 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Process to building Social Networks Active Ageing Elderly in Northeast 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม The 12th International Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kean University,   จังหวัด/รัฐ Khon Kean, Thailand 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue 12 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 359  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยการย้ายถิ่นของแรงงานสตรีลาวในจังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม หลักสูตการพัฒนาชุมชน 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุชยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 145-156  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Migration Process factors of Lao female workers in Udonthani, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม 17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC), 27-28 June 2016, Singapore 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มิถุนายน 2559 ถึง 28 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Service 
สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre  จังหวัด/รัฐ Singapore 
Proceeding Paper Volume 17th  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23-24  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Model of Strengthening Active Aging Among Elderly in Northeast 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม GLOBALIZATION, MOBILITY AND BORDERS: Challenges and Opportunities in the Asia-Pacific 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 ถึง 25 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia Pacific Sociological Association (APSA)  
สถานที่จัดประชุม Royal Unicvedrsity of Phnom Penh (RUPP)  จังหวัด/รัฐ Phnom Penh, Cambodia 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 61  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SOCIAL NETWORKS OF ACTIVE AGEING ELDERLY IN NORTHEST, THAILAND. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2560 
ชื่อการประชุม Business Economics, Social Science & Humanities (BESSH-2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มกราคม 2560 ถึง 27 มกราคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ACADEMIC EORA 
สถานที่จัดประชุม Shinjuku New City Hotel  จังหวัด/รัฐ Tokyo, Japan 
Proceeding Paper Volume 411  Proceeding Paper Issue 12 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 17  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Role of Employments: Home-based Garment Workers Livelihood Strategies in the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 12th International Conference on Humanities & Social Sciences 2016 IC-HUSO2016 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IC-HUSO KKU 
สถานที่จัดประชุม HUSO KKU  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1195  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Community Livelihood of Informal Garment Employment in Transition Peri-urban Fringe Areas in Danexang, the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม 5th International Conference on Applied Business and Economics Research - 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤษภาคม 2560 ถึง 21 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Serials Publications 
สถานที่จัดประชุม Bali Dynasty Resort  จังหวัด/รัฐ Bali, Indonesia 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 223  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Serials Publications 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Outstanding Scientific Award 2017  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Serials Publications 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ New Space Creation: Garment Worker Livelihood Network in Peri-urban Fringe Areas of the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen University 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 17  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Forces' Network for Corruption Preventing in Local Administration Organization of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 เมษายน 2560 
ชื่อการประชุม SIBR-RDINRRU Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 เมษายน 2560 ถึง 16 เมษายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
สถานที่จัดประชุม Sydney  จังหวัด/รัฐ Australia 
Proceeding Paper Volume 6 (2017)  Proceeding Paper Issue 2 (April) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ a17-211  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล Community Livelihood of Informal Garment Employment in Transition Peri-urban Fringe Areas in Danexang, the Lao PDR 
ชื่อรางวัล Outstanding Scientists Award 2017 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ICABER-2017 SERIALS PUBLICATIONS (P) LTD  วันที่รับมอบรางวัล 21 พฤษภาคม 2560 
สถานที่จัด BALI DYNASTY RESORT Jl. Kartika, Tuban 80361, South Kuta, Bali  ประเทศ/รัฐ INDONESIA