2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 29854   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วรศิธิกุลญา ธราธิมา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Worasitikulya Taratima 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Plant anatomy and Plant tissue culture     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605020088-8  นาย สุภกร เขตมนตรี  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ ระบบชุดวิชา  คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 295/2562 ลว 23 เมษายน 2562  
627020009-6  นาย อรรถชัย ตรันเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 613/2562 ลว 13 สิงหาคม 2562  
625020080-6  Miss KHOIRISTA NOOR ROHMAH  คณะวิทยาศาสตร์  กองคลัง  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  รอแต่งตั้ง  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615030011-8  น.ส. สุจิตตรา ภามนตรี  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 123/2562 ลว 26/2/2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ An effective micropropagation of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 
ชื่อวารสาร วารสารพฤกษศษสตร์ไทย (Thai Journal of Botany) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 January 2018 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ