2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 35339   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. กิตติพงษ์ ลาลุน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) อ. KITTIPONG LALOON 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615040066-7  นาย กันตพงษ์ แข้โส  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 840/2561 ลว.14 กันยายน 2561  
617040004-3  นาย พศวัศร สันชุมภู  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 835/2561 ลว.14 กันยายน 2561  
605040055-1  น.ส. ผกามาศ น้อยสุวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 521/2561 ลว. 11 มิถุนายน 2561  
605040001-4  นาย โชคชัย ซุยอุ้ย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 906/2560 ลว. 19 กันยายน 2560  
617040041-7  นาย ณัฐพล โสกุดเลาะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 73/2562 ลว. 11 มกราคม 2562  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณลักษณะและคุณสมบัติบางประการของไบโอแก๊สโซลีนและไบโอดีเซลจากไพโรไลซิสเรซินแข็งของยางนา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 132-138  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper