2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 32924   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. SUKANGKANA TALANGKUN 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577040012-0  นาย ธรรมะสุข มิ่งเมือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 646/2557 ลว. 5 ก.ย. 57  
595040026-7  นาย ศตวรรษ ศาลยาชีวิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 263/2560 ลว. 10 เมษายน 2560  
595040059-2  นาย วีระพล เวียงวิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 264/2560 ลว. 10 เมษายน 2560  
587040030-9  นาย ปริวรรต นาสวาสดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 877/2559 ลว. 22 กันยายน 2559  
577040016-2  นาย ภูริพัส แสนพงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 649/2557 ลว. 5 ก.ย. 57  
577040013-8  นาย ธีรวุฒิ ศรีพันธ์ชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 648/2557 ลว. 5 ก.ย. 57  
577040015-4  น.ส. พรศิริ คำหล้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 647/2557 ลว. 5 ก.ย. 57  
607040035-1  นาย สุภลักษณ์ ศรีน้อย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 150/2561 ลว. 29 มกราคม 2561  
617040005-1  นาย ณพรรตศกร จรทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
605040077-1  น.ส. ชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน