2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 35390 , 34151   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) อ. RITTIRONG JUNGGOTH 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577110011-3  น.ส. ปัณฑิตา สุขุมาลย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    ตามคำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 228/2558 ณ วันที่ 24 ก.ค. 2558  
615110083-8  น.ส. นิภาพร มหาแสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 99/2562 ลว.14 พ.ค.2562  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605110079-8  นาย รณกร เศรษฐบุญ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 395/2561 ลว.28 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ