2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31863   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) อ. PORNTIP LAUMMAUNWAI 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070036-2  Mr. NURHADI EKO FIRMANSYAH   คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่ง 232/2562 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562  
605070025-2  น.ส. ทักษพร ทองสีสุขใส  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 36/2561 ลว 5 มกราคม 2561  
605070046-4  Mr. PHASOUK SENEPHANSIRI  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1697/2560 ลว 4 ตุลาคม 2560  
615070039-2  Ms. PHAVINY SITHAY  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1128/2562 ลว 4 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070006-1  น.ส. พรพิลาส ทองผล  คณะแพทยศาสตร์  ปรสิตวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ