2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31102   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Thitipong Jamrus 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627040015-9  นาย เกริก วงศ์ลือชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
595040110-8  น.ส. ธันยมัย มูลมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 806/2560 ลว. 1 กันยายน 2560  
615040011-2  นาย นฤนาท ทิพย์นาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 61/2562 ลว. 9 มกราคม 2562  
615040010-4  นาย ธนภูมิ เตรียมเวชวุฒิไกร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 60/2562 ลว. 9 มกราคม 2562  
615040013-8  น.ส. ศิรินทร์ บุญสุชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 62/2562 ลว. 9 มกราคม 2562  
615040014-6  น.ส. ศุภนิดา จิตจักร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 64/2562 ลว. 9 มกราคม 2562  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605040037-3  น.ส. วีรยา เจริญกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 148/2561 ลว. 29 มกราคม 2561  
605040078-9  นาย นิติกร ศรีจรูญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 808/2560 ลว. 1 กันยายน 2560  
615040011-2  นาย นฤนาท ทิพย์นาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 182/2562 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562  
615040010-4  นาย ธนภูมิ เตรียมเวชวุฒิไกร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 184/2562 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562  
615040013-8  น.ส. ศิรินทร์ บุญสุชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 183/2562 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562  
615040014-6  น.ส. ศุภนิดา จิตจักร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 184/2562 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2562  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   12   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Flexible Flow Shop Scheduling with Tooling limitations in Sugarcane Cultivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม the 19th Asia Pacific Industrial and Engineering Management Systems Conference (APIEMS2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 ธันวาคม 2561 ถึง 9 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The University of Hong Kong 
สถานที่จัดประชุม The University of Hong Kong  จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-6  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper