2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39683   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Pirat Khunkitti 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605040119-1  นาย ณัฐพล คะบุศย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่556/2561 ลว. 15 มิถุนายน 2561  
625040081-2  นาย ศุภณัฐ แช่มชื่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ   
615040027-7  นาย พัฒศาสตร์ แสงวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯที่ 192/2562 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 978/2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Electrical distribution system reconfiguration for power loss reduction by Salp Swarm algorithm 
ชื่อวารสาร International Journal of Smart Grid and Clean Energy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Engineering and Technology Publishing 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 September 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ Vol.8 No.2 
เดือน April 2019  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Network reconfiguration and capacitor placement for power loss reduction using a combination of Salp Swarm Algorithm and Genetic Algorithm 
ชื่อวารสาร International Journal of Engineering Research and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Research Publication House 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 October 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่ Volume 11 Number 9 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Comparison of the Effectiveness of Voltage Stability Indices in an Optimal Power Flow 
ชื่อวารสาร IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Electrical Engineers of Japan. Published by John Wiley & Sons, Inc. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 April 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 14 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 534-544  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดเรียงรูปแบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียด้วยวิธีจำลองการล่าเหยื่อของวาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ และนวัตกรรม กฟภ. ปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2561 ถึง 26 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 75-80  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper