2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 28332   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กิ่งแก้ว ฉายากุล ชนาภัทรภณ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kingkaew Chayakul Chanapattharapol 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587020037-7  น.ส. อัมริกา มากดี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 588/2559 ลว 14 ก.ค. 2559  
587020024-6  น.ส. ปรียา อุ่นวิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 587/2559 ลว 14 ก.ค. 2559  
615020031-8  นาย เจษฎากร ฉัตรเสน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  รอแต่งตั้ง  
605020026-0  น.ส. กษมา เคนโยธา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 782/2561 ลว 10 กันยายน 2561  
617020013-4  นาย สมเกียรติ กระเชื่อมรัมย์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  รอแต่งตั้ง 01-08-61  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Facile Sol-Gel Synthesis Method of Zeolite NaX for CO2 Adsorption and Separation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม The Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) “Together for the Benefit of Mankind”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ MN171-175  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Outstanding Student Poster Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Chemical Society of Thailand and Department of Chemistry, Mahidol University, Thailand