2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 38983   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พัชรวิภา มณีไสย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Putcharawipa Maneesai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617070002-9  น.ส. ปทุมพร ประสาททอง  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1638/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
617070015-0  น.ส. ศริยา มีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1636/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
627070017-7  นาย อนุสรณ์ เปาะสะเกษ  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1635/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
627070016-9  น.ส. ณิศิตา ไชยหงษา  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1634/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
615070021-1  นาย เมธี เอี่ยมพานิชกุล  คณะแพทยศาสตร์  สรีรวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1637/2562 ลว 18 กันยายน 2562  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ