2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4108   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Pannee Banchonhattakit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สุขศึกษา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595110143-4  น.ส. พรทิวา ทบคลัง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 489/2560 ลว.25 กรกฎาคม 2560  
595110015-3  นาง นาตยา แก้วพิภพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 491/2560 ลว. 25 กรกฎาคม 2560  
595110141-8  น.ส. สุรีย์ สิมพลี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 492/2560 ลว.25 กรกฎาคม 2560  
587110011-4  น.ส. สุภาพร บุญมี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    ตามคำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 299/2559 ณ วันที่ 6 ก.ค.59  
587110021-1  น.ส. นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 421/2559 ลว.28ส.ค.59(ผศ.ดร.ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ เป็น อ.ร่วม คำสังที่ 454/2559ลว.9 ส.ค.59)  
587110007-5  น.ส. พรทิพย์ แก้วชิณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสังคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 339/2559 ลว.25/7/2559  
595110014-5  นาย ชัชวาลย์ เพ็ชรกอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 490/2560 ลว.25 กรกฎาคม 2560  
595110040-4  นาย จักรพงษ์ จุลชาติ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 745/2560 ลว. 19 ธันวาคม 2560  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม EFFECTS OF HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM BY APPLICATION OF SELF EFFICACY THEORY AND THAI TRADITIONAL MEDICINE KNOWLEDGE FOR DIABETES PREVENTION AMONG HIGH RISK GROUP IN DISTRICT HOSPITAL HEALTH PROMOTION BAN NON PEK MUANG MAHASARAKHAM, MAHASARAKHAM PROVINE 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Research and Development Health System Journal สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Health Promotion Program with Application of Medicine on Buddhism to Selfcare for Decreasing Serum Lipid Level among Dyslipidemia Patients 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 8th International conference on Public Health Among Greater Mekhong Sub-Reginal Countries 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2559 ถึง 6 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Public Health National Institute of Public Health,Cambodia  
สถานที่จัดประชุม Sokha hotel  จังหวัด/รัฐ Phnom Penh  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 182  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract