2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4108   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Pannee Banchonhattakit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สุขศึกษา  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605110114-2  นาย พงศกร กระแสร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 447/2561 ลว. 18 ธันวาคม 2561  
607110021-3  นาง อิสรีย์ ปัดภัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 264/2561 ลงวันที่ ก.ค. 61  
617110006-0  น.ส. ธนันรักษ์ วัชราธร  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 142/2562 ลว. 18ม.ย.62  
617110026-4  Mr. PISEY VONG  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 142/2562 ลว. 18ม.ย.62  
615110023-6  น.ส. สุภาวดี รัตรองใต้  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
615110078-1  น.ส. กฤติยาณี ธรรมสาร  คณะสาธารณสุขศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
617110011-7  น.ส. เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 176/2562 ลว. 15 ก.ค. 62  
607110024-7  นาย ทิวากร พระไชยบุญ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 263/2561 ลว. กรกฎาคม 2561  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม EFFECTS OF HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM BY APPLICATION OF SELF EFFICACY THEORY AND THAI TRADITIONAL MEDICINE KNOWLEDGE FOR DIABETES PREVENTION AMONG HIGH RISK GROUP IN DISTRICT HOSPITAL HEALTH PROMOTION BAN NON PEK MUANG MAHASARAKHAM, MAHASARAKHAM PROVINE 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ Research and Development Health System Journal สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ EFFECTS OF HEALTH LITERACY AND SELF-EFFICACY DEVELOPING PROGRAM FOR PROMOTING PREGNANCY PREVENTION BEHAVIOR 
ชื่อวารสาร วารสารสุขศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 สิงหาคม 2561 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Health Promotion Program with Application of Medicine on Buddhism to Selfcare for Decreasing Serum Lipid Level among Dyslipidemia Patients 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 8th International conference on Public Health Among Greater Mekhong Sub-Reginal Countries 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2559 ถึง 6 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Public Health National Institute of Public Health,Cambodia  
สถานที่จัดประชุม Sokha hotel  จังหวัด/รัฐ Phnom Penh  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 182  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract