2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3444   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Saovakon Virasiri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาลแม่และเด็ก  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
565060027-0  นาง สุภาภรณ์ ศรีสุพรรณ  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 284/2557 ลว.29 ส.ค.57  
575060030-2  น.ส. อัจฉรา สิทธิกระโทก  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 256/2558 ลว.5 ส.ค.58  
575060027-1  นาย จักรวาล เรณูรส  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 296/2559 ลว.28 ก.ย.59  
575060029-7  นาง อรัญญา สาลี  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 256/2558 ลว.5 ส.ค.58  
585060013-3  นาง ปิยรัตน์ ไชยเชษฐ์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 301/2559 ลว.30 ก.ย.59  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
555060096-0  นาง พิราวรรณ์ แป้นสันเทียะ  คณะพยาบาลศาสตร์  ทุกภาควิชา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 367/2556 ลว.13 พ.ย.56  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นโรคเบาหวาน 
ชื่อวารสาร กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN 0125-1643  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ตุลาคม 2555 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และครอบครัวในเขตตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ( Journal of Nursing Science and Healt) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ตุลาคม 2555 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ